Refresh
!! ̳W̳e̳l̳c̳o̳m̳e̳ ̳F̳r̳i̳e̳n̳d̳s̳ ̳i̳n̳ ̳t̳h̳e̳ ̳w̳o̳r̳l̳d̳ ̳o̳f̳ ̳b̳e̳s̳t̳ ̳m̳a̳t̳k̳a̳ ̳g̳r̳o̳u̳p̳. ̳M̳a̳y̳ ̳y̳o̳u̳ ̳a̳l̳w̳a̳y̳s̳ ̳w̳i̳n̳. ̳!!

Astrology Guessing

Astrology Weekly Patti from 02/10/2023 to 08/10/2023 for games

 • 𝐅𝐀𝐓𝐀𝐅𝐀𝐓
 • T.T.M
 • PK [ MAIN MUMBAI ]

Guessing

 • 1 => 128 678 669 588 119
 • 2 => 147 688 679 660 589
 • 3 => 157 689 779 111 148
 • 4 => 158 888 699 789 220
 • 5 => 168 780 889 690 177
 • 6 => 150 880 790 330 222
 • 7 => 160 700 566 890 223
 • 8 => 189 800 666 567 288
 • 9 => 180 577 667 568 900
 • 0 => 145 190 136 280 550

Astrology Weekly Line Open from 02/10/2023 to 08/10/2023 for games

 • 𝐅𝐀𝐓𝐀𝐅𝐀𝐓
 • T.T.M
 • PK [ MAIN MUMBAI ]

Guessing

 • Monday => 2 7 4 9
 • Tuesday => 3 8 5 0
 • Wednesday => 3 8 4 9
 • Thursday => 1 6 4 9
 • Friday => 3 8 5 0
 • Saturday => 1 6 4 9
 • Sunday => 1 6 3 8

Astrology Weekly Jodi Chart from 02/10/2023 to 08/10/2023 for games

 • PK [ MAIN MUMBAI ]
 • MUMBAI PUNE NIGHT
 • MUMBAI DAY
 • EXPRESS MUMBAI

Guessing

 • 24 29 26 27
 • 45 46 41 48
 • 95 96 98 94
 • 85 87 88 89
 • 72 74 78 79
 • 61 67 68 63
Need Help? Chat with us